نسخه قابل چاپ

بخش ۱ - مفاهیم ابتدایی

هدف این بخش ارائه‌ی مثال‌های ساده‌ای از برنامه‌های سی‌پلاس‌پلاس است که در آن امکانات پایه ورودی و خروجی در این زبان معرفی می‌شوند. علاوه بر این مثال‌ها، می‌توانید از دو متن آموزشی سایت cplusplus.com در مورد ساختار برنامه در سی‌پلاس‌پلاس و ورودی/خروجی پایه استفاده کنید.

فهرست مثال‌ها

سلام دنیا

یک برنامه‌ی بسیار ساده در زبان سی‌پلاس‌پلاس که صرفاً یک رشته را در خروجی می‌نویسد.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout << "Hello World\n";
	return 0;
}
					
تایپ رشته - خواندن از ورودی

این مثال استفاده اولیه از تایپ رشته و نحوه‌ی خواندن از ورودی را نشان می‌دهد.

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string name;
	cout << "Please enter your name: ";
	cin >> name;
	cout << "Hello " << name << '\n';
	return 0;
}
					
خواندن چند قلم از ورودی

در این مثال چند مقدار به دنبال هم از ورودی خوانده می‌شود. دقت کنید که اگر رشته‌ای از cin خوانده شود، یک کلمه از ورودی خوانده شده در آن متغیر قرار می‌گیرد. مثلاً اگر ورودی Gholam 29 در ورودی تایپ شود مقدار name برابر Gholam و مقدار age برابر 29 خواهد بود.

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string name;
	int age;
	cout << "Please enter your name followed by your age: ";
	cin >> name >> age;
	cout << "Hello " << name << "!\n";
	cout << "Your age is " << age << endl;
}
					
خواندن از ورودی در حلقه

این برنامه تعدادی کلمه را از ورودی می‌خواند و در صورتی که کلمه‌ای تکرار شود این موضوع را با نمایش پیغامی اطلاع می‌دهد.
خواندن ورودی تا آنجا ادامه می‌یابد که کاربر با ctrl-d (یا ctrl-z در ویندوز) خاتمه ورودی را مشخص کند.

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	string previous = "";
	string current;
	while (cin >> current) {
		if (previous == current)
			cout << "repeated word: " << current << '\n';
		previous = current;
	}
}
					
تمرین‌های کوتاه
  1. برنامه‌ای بنویسید که با نمایش پیغام مناسبی، یک عدد را که واحد آن اینچ فرض می‌شود از ورودی دریافت کند و آن را به سانتی‌متر تبدیل کرده در خروجی بنویسد.
  2. برنامه‌ای بنویسید که تعدادی کلمه را از ورودی بخواند و آن‌ها را در قالب یک لیست که با کاما جدا شده‌اند چاپ کند. به عنوان مثال اگر کلمات ورودی به ترتیب Aang و Kyoshi و Roku باشند خروجی چاپ شده باید دقیقاً به صورت [Aang, Kyoshi, Roku] باشد. توجه داشته باشید که تعداد کلمه‌ها مشخص نیست و تا انتهای ورودی بخوانید.