نسخه قابل چاپ

بخش ۱۲ - مطالعه موردی روبوفایت

در این بخش یک رقابت خیالی بین روبات‌ها شبیه‌سازی می‌شود. صورت مسئله به این شکل است که تعدادی روبات در یک محوطه‌ی خطی قرار گرفته‌اند و به نوبت بازی می‌کنند. در هر نوبت، یک روبات به طور تصادفی تصمیم می‌گیرد یک خانه به سمت راست یا چپ برود. در صورتی که خانه‌ی مقصد از ابعاد محوطه بیرون باشد روبات حرکت نمی‌کند. در غیر این صورت، اگر خانه‌ی مقصد خالی بود روبات به آن خانه نقل مکان می‌کند، اما اگر روبات دیگری در آن خانه باشد بین آن دو جنگ در می‌گیرد. هر روبات انرژی مشخصی دارد که تا حدی تعیین کننده‌ی نتیجه‌ی جنگ است. برنده‌ی جنگ، به طور تصادفی اما با وزن متناسب با انرژی روبات‌ها تعیین می‌شود. پس از جنگیدن، روبات بازنده می‌میرد و از محوطه حذف می‌شود. در صورتی که روباتی که قصد حرکت داشته برنده‌ی جنگ باشد، به خانه‌ی مورد نظر خود منتقل می‌شود. بر اثر خستگی، روبات برنده یک واحد انرژی خود را از دست می‌دهد و اگر انرژی‌اش صفر شد او نیز از بین می‌رود. روبات‌ها به ترتیب نوبت بازی می‌گیرند تا زمانی که کم‌تر از دو روبات باقی بماند.

فهرست مثال‌ها

رقابت روبات‌ها

در این مثال، رقابت بین روبات‌ها مطابق آنچه در بالا توضیح داده شد پیاده‌سازی می‌شود.

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

#define DIR_LEFT 0
#define DIR_RIGHT 1
#define MAX_POWER 9

class Roboline;

class Robot {
public:
  Robot(char i, int stm, int loc, Roboline* line) 
    : stamina(stm), location(loc), dead(false), rl(line), id(i) {}

  virtual void play_turn();
  void die();

protected:
  void move_to(int dest);
  void get_tired();
  void fight_with(Robot&);

  char id;
  int stamina;
  int location;
  bool dead;
  Roboline *rl;

  friend ostream& operator<<(ostream&, const Robot&);
};

class Roboline {
public:
  Roboline(int size, int num_of_robots);

  bool more_than_one_robot();
  Robot* peek_at(int loc);
  bool invalid_loc(int loc);
  void robot_moved(int from, int to);
  void robot_died_at(int loc);
  void remove_all();
  void turn();

private:
  vector<Robot*> robots;
  vector<Robot*> line;

  friend ostream& operator<<(ostream&, const Roboline&);
};

void Robot::play_turn() {
  if (dead)
    return;
  int dir = rand() % 2;
  int destination = location;
  if (dir == DIR_LEFT) 
    destination = location - 1;
  else if (dir == DIR_RIGHT)
    destination = location + 1;

  if (rl->invalid_loc(destination))
    return;

  Robot* other = rl->peek_at(destination);

  if (other == NULL)
    move_to(destination);
  else {
    fight_with(*other);
    if (!dead)
      move_to(destination);
  }
}

void Robot::die() { 
  dead = true; 
  rl->robot_died_at(location);
}

void Robot::move_to(int dest) {
  rl->robot_moved(location, dest);
  location = dest;
}

void Robot::get_tired() {
  stamina--;
  if (stamina == 0)
    die();
}

void Robot::fight_with(Robot& j) {
  int r = rand() % (stamina + j.stamina);
  if (r < stamina) {
    j.die();
    get_tired();
  } else {
    die();
    j.get_tired();
  }
}

ostream& operator<<(ostream& out, const Robot& j) {
  out << j.id << j.stamina;
  return out;
}

Roboline::Roboline(int size, int num_of_robots) 
    : line(size)
{
  for (int i = 0; i < num_of_robots; i++) {
    int loc = rand() % size;
    while (line[loc] != NULL)
      loc = rand() % size;

    Robot* new_robot = new Robot('a'+i, rand() % MAX_POWER + 1, loc, this);

    robots.push_back(new_robot);
    line[loc] = new_robot; 
  }
}

bool Roboline::invalid_loc(int loc) {
  return (loc < 0) || (loc >= line.size());
}

Robot* Roboline::peek_at(int loc) {
  if ((loc >= 0) && (loc < line.size()))
    return line[loc];
  else return NULL;
}

void Roboline::robot_moved(int from, int to) {
  line[to] = line[from];
  line[from] = NULL;
}

void Roboline::robot_died_at(int loc) {
  line[loc] = NULL;
}

void Roboline::remove_all() {
  for (int i = 0; i < robots.size(); i++)
    delete robots[i];
}

bool Roboline::more_than_one_robot() {
  bool seen_any = false;
  for (int i = 0; i < line.size(); i++)
    if (line[i] != NULL)
      if (seen_any)
        return true;
      else
        seen_any = true;
  return false;
}

void Roboline::turn() {
  for (int i = 0; i < robots.size(); i++)
    robots[i]->play_turn();
}

ostream& operator<<(ostream& out, const Roboline& rl) {
  for (int i = 0; i < rl.line.size(); i++)
    if (rl.line[i] == NULL)
      out << "__ ";
    else
      out << *(rl.line[i]) << ' ';
  return out;
}

int main() {
  srand(time(0));
  Roboline rl(15, 5);

  while (rl.more_than_one_robot()) {
    cout << rl << endl;
    rl.turn();
    cin.get();
  }
  cout << rl << endl;
  rl.remove_all();
}
					
روبات‌هایی با قابلیت کامی‌کازه

در این مثال، رقابت روبات‌ها مانند قبل است با این تفاوت که برخی از روبات‌ها امکان کامی‌کازه دارند: به این ترتیب که در هر نوبت یا رفتار عادی خود را دارند یا به طور اتفاقی یک جهت را انتخاب کرده، به آن جهت حرکت می‌کنند تا وقتی یا به انتهای محوطه برسند یا به یک روبات دیگر که در این صورت آن روبات را از بین خواهند برد. در هر دو صورت، روباتی که کامی‌کازه کرده است می‌میرد.

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

#define DIR_LEFT 0
#define DIR_RIGHT 1
#define MAX_POWER 9

class Roboline;

class Robot {
  //پیاده‌سازی کلاس روبات دقیقاً مانند مثال قبل
public:
  Robot(char i, int stm, int loc, Roboline* line)
    : stamina(stm), location(loc), dead(false), rl(line), id(i) {}

  virtual void play_turn();
  void die();

protected:
  void move_to(int dest);
  void get_tired();
  void fight_with(Robot&);

  char id;
  int stamina;
  int location;
  bool dead;
  Roboline *rl;

  friend ostream& operator<<(ostream&, const Robot&);
};

class KRobot : public Robot {
public:
  KRobot(char i, int stm, int loc, Roboline* line)
    : Robot(i, stm, loc, line) {}

  void play_turn();
protected:
  void kamikaze();
};

class Roboline {
public:
  Roboline(int size, int num_of_robots);

  bool more_than_one_robot();
  Robot* peek_at(int loc);
  bool invalid_loc(int loc);
  void robot_moved(int from, int to);
  void robot_died_at(int loc);
  void remove_all();
  void turn();

private:
  vector<Robot*> robots;
  vector<Robot*> line;

  friend ostream& operator<<(ostream&, const Roboline&);
};

void Robot::play_turn() {
  if (dead)
    return;
  int dir = rand() % 2;
  int destination = location;
  if (dir == DIR_LEFT)
    destination = location - 1;
  else if (dir == DIR_RIGHT)
    destination = location + 1;

  if (rl->invalid_loc(destination))
    return;

  Robot* other = rl->peek_at(destination);

  if (other == NULL)
    move_to(destination);
  else {
    fight_with(*other);
    if (!dead)
      move_to(destination);
  }
}

void Robot::die() {
  dead = true;
  rl->robot_died_at(location);
}

void Robot::move_to(int dest) {
  rl->robot_moved(location, dest);
  location = dest;
}

void Robot::get_tired() {
  stamina--;
  if (stamina == 0)
    die();
}

void Robot::fight_with(Robot& j) {
  int r = rand() % (stamina + j.stamina);
  if (r < stamina) {
    j.die();
    get_tired();
  } else {
    die();
    j.get_tired();
  }
}

ostream& operator<<(ostream& out, const Robot& j) {
  out << j.id << j.stamina;
  return out;
}

void KRobot::play_turn() {
  if (dead)
    return;
  if (rand() % 2 == 0)
    kamikaze();
  else
    Robot::play_turn();
}

void KRobot::kamikaze() {
  int dir = rand() % 2;
  cout << id << (dir==DIR_LEFT ? '<' : '>') << ' ';
  int step;
  if (dir == DIR_LEFT)
    step = -1;
  else
    step = 1;

  int loc = location + step;
  while (!rl->invalid_loc(loc) && (rl->peek_at(loc) == NULL))
    loc += step;

  if (rl->peek_at(loc) != NULL)
    rl->peek_at(loc)->die();
  die();
}

Roboline::Roboline(int size, int num_of_robots) : line(size) {
  for (int i = 0; i < num_of_robots; i++) {
    int loc = rand() % size;
    while (line[loc] != NULL)
      loc = rand() % size;

    Robot* new_robot;
    if (rand() % 2)
      new_robot = new KRobot('A'+i, rand() % MAX_POWER + 1, loc, this);
    else
      new_robot = new Robot('a'+i, rand() % MAX_POWER + 1, loc, this);

    robots.push_back(new_robot);
    line[loc] = new_robot;
  }
}

bool Roboline::invalid_loc(int loc) {
  return (loc < 0) || (loc >= line.size());
}

Robot* Roboline::peek_at(int loc) {
  if ((loc >= 0) && (loc < line.size()))
    return line[loc];
  else return NULL;
}

void Roboline::robot_moved(int from, int to) {
  line[to] = line[from];
  line[from] = NULL;
}

void Roboline::robot_died_at(int loc) {
  line[loc] = NULL;
}

void Roboline::remove_all() {
  for (int i = 0; i < robots.size(); i++)
    delete robots[i];
}

bool Roboline::more_than_one_robot() {
  bool seen_any = false;
  for (int i = 0; i < line.size(); i++)
    if (line[i] != NULL)
      if (seen_any)
        return true;
      else
        seen_any = true;
  return false;
}

void Roboline::turn() {
  for (int i = 0; i < robots.size(); i++)
    robots[i]->play_turn();
}

ostream& operator<<(ostream& out, const Roboline& rl) {
  for (int i = 0; i < rl.line.size(); i++)
    if (rl.line[i] == NULL)
      out << "__ ";
    else
      out << *(rl.line[i]) << ' ';
  return out;
}

int main() {
  srand(time(0));
  Roboline rl(15, 5);

  while (rl.more_than_one_robot()) {
    cout << rl << endl;
    rl.turn();
    cin.get();
  }
  cout << rl << endl;
  rl.remove_all();
}

					
تمرین‌های کوتاه