نسخه قابل چاپ

بخش ۴ - شبیه‌سازی شبکه‌های مرتب‌ساز

یک مطالعه موردی به هدف به‌کارگیری مؤثر توابع و تایپ‌های مبنایی. [صورت مسئله‌ی این مثال]

فهرست مثال‌ها

شبیه‌سازی شبکه‌های مرتب‌ساز

این برنامه به شبیه‌سازی عملکرد یک شبکه‌ی مرتب‌ساز روی یک دنباله ورودی از اعداد می‌پردازد. تأکید این مثال بر استفاده از تایپ‌های vector و string و همچنین تقسیم برنامه به توابع و ردکردن پارامترها قرار دارد. نکته‌ی قابل ذکر در مورد این مثال عدم استفاده از متغیرهای سراسری است به هدف بالا رفتن خوانایی، قابلیت نگهداری و آزمون‌پذیری (قابلیت تست اجزای برنامه).

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;

vector<int> read_numbers(int count) {
  vector<int> result;
  for (int i = 0; i < count; i++) {
    int number;
    cin >> number;
    result.push_back(number);
  }
  return result;
}

vector<string> read_network(int num_of_inputs) {
  vector<string> result;
  for (int i = 0; i < num_of_inputs; ++i) {
    string line;
    cin >> line;    
    result.push_back(line);
  }
  return result;
}

void swap(int& a, int& b) {
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;
}

bool is_valid_network(vector<string> network, int num_of_stages) {
  for (int j = 0; j < num_of_stages; ++j) {
    for (int i = 0; i < network.size(); ++i) {
      if (network[i][j] == '-')
        continue;
      
      int count = 0;
      for (int k = 0; k < network.size(); k++)
        if (network[i][j] == network[k][j])
          count++;

      if (count != 2) {
        return false;
      }
    }
  }
  return true;
}

void apply(vector<string> network, int j, vector<int>& numbers) {
  for (int i = 0; i < network.size() - 1; i++) {
    if (network[i][j] == '-')
      continue;

    for (int k = i + 1; k < network.size(); k++)
      if (network[i][j] == network[k][j])
        if (numbers[i] > numbers[k])
          swap(numbers[i], numbers[k]);
  }
}

bool sorted(vector<int> numbers) {
  for (int i = 0; i < numbers.size() - 1; i++)
    if (numbers[i] > numbers[i+1])
      return false;
  return true;
}

void process_testcase(int num_of_inputs, int num_of_stages) {
  vector<string> network = read_network(num_of_inputs);
  vector<int> numbers = read_numbers(num_of_inputs);

  if (!is_valid_network(network, num_of_stages)) {
    cout << "Invalid network\n";
    return;
  }

  for (int j = 0; j < num_of_stages; j++)
    apply(network, j, numbers);

  if (sorted(numbers))
    cout << "Sorted";
  else
    cout << "Not sorted";
  cout << endl;
}

int main() {
  int num_of_inputs;
  int num_of_stages;

  cin >> num_of_inputs >> num_of_stages;
  while (num_of_inputs != 0 && num_of_stages != 0) {
    process_testcase(num_of_inputs, num_of_stages);
    cin >> num_of_inputs >> num_of_stages;
  }
}
					
تمرین‌های کوتاه
 1. در این برنامه فرض بر این است که تعداد کاراکترهای تمام سطرهای جدول ورودی مساوی است. اگر چنین فرضی را در مورد ورودی نداشته باشیم، تابع is_valid_network را طوری تغییردهید که این نکته را نیز کنترل کند.
 2. با فرض این که تعداد کاراکترهای تمام سطرها مساوی است (یک جدول مستطیل شکل داریم)، نیازی به رد کردن پارامتر num_of_stages به تابع is_valid_network نداریم. این تابع را بدون پارامتر مذکور بازنویسی کنید.