نسخه قابل چاپ

بخش ۵ - مقدمه‌ای بر توابع بازگشتی

در این بخش مقدمه‌ای خواهیم داشت بر استفاده از روش‌های بازگشتی (recursive) برای حل مسائل. علاوه بر مثال‌های ساده و معروف الگوریتم‌های بازگشتی، روی پردازش بازگشتی لیست‌ها تأکید خواهد شد.

فهرست مثال‌ها

محاسبه‌ی فاکتوریل

این برنامه به روش بازگشتی فاکتوریل یک عدد را محاسبه می‌کند. ایده‌ی اصلی در حل این مسئله بر این رابطه استوار است که برای n>1 داریم n!=n*(n-1)!.

#include <iostream>
using namespace std;
int fact(int n)
{
  if (n <= 1)
    return 1;
  else
    return n * fact(n - 1);
}

int main()
{
  int num;
  cout << "Enter a positive integer number: ";
  cin >> num;
  int num_fact = fact(num);
  cout << num << "! = " << num_fact << endl;
}
					
حل مسئله‌ی برج هانوی به طور بازگشتی

سه میله به نام‌های a و b و c داریم که میله‌ی a در ابتدا حاوی n قرص با اندازه‌های متفاوت است طوری که از بالا به پایین اندازه‌ی قرص‌ها زیاد می‌شود. هدف منتقل کردن تمام قرص‌ها به میله‌ی b است با این شرط که اولاً هربار فقط یک قرص منتقل شود و ثانیاً هیچ‌وقت یک قرص روی قرص کوچک‌تر قرار نگیرد. از میله‌ی c نیز می‌توان کمک گرفت. [اطلاعات بیشتر در ویکی‌پدیا]

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

// definition of the three pegs
vector<int> a;
vector<int> b;
vector<int> c;

void print_peg(vector<int> peg)
{
  for (int i = 0; i < peg.size(); i++)
    cout << peg[i] << ' ';
  cout << '\n';
}

void print_pegs()
{
  cout << "A: ";
  print_peg(a);
  cout << "B: ";
  print_peg(b);
  cout << "C: ";
  print_peg(c);
  cout << endl;
}

void move(vector<int>& from_peg, vector<int>& to_peg)
{
  to_peg.push_back(from_peg.back());
  from_peg.pop_back();
  print_pegs();
}

void hanoi(vector<int>& from, vector<int>& to,
      vector<int>& _using, int num_of_discs)
{
  if (num_of_discs == 1)
    move(from, to);
  else {
    hanoi(from, _using, to, num_of_discs - 1);
    move(from, to);
    hanoi(_using, to, from, num_of_discs - 1);
  }  
}

int main()
{
  int num_of_discs;
  cout << "How many discs? ";
  cin >> num_of_discs;

  for (int i = num_of_discs; i >= 1; i--)
    a.push_back(i);

  print_pegs();
  hanoi(a, b, c, num_of_discs);
}
					
محاسبه‌ی مجموع اعداد

در این مثال، مجموع اعداد موجود در یک بردار را به صورت بازگشتی محاسبه می‌کنیم.

اگر از پارامتر اضافه‌ی i خوشتان نمی‌آید می‌توانید از زبان‌های برنامه‌نویسی استفاده کنید که امکان جدا کردن «سر» یک لیست را از «بقیه‌» (یا «دم») آن را به راحتی مهیا می‌کنند. تعریف این تابع در زبان ارلانگ (Erlang) به شکل زیر است:

sum_list( [Num] ) -> Num;
sum_list( [Head | Tail] ) -> Head + sum_list(Tail).

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int sum_list(vector<int> list, int i)
{
  if (i == list.size())
    return 0;
  else
    return list[i] + sum_list(list, i + 1);
}

int main()
{
  vector<int> a;
  int x;
  while (cin >> x)
    a.push_back(x);

  cout << "sum = " << sum_list(a, 0) << endl;
}
					
مرتب‌سازی انتخابی

در این مثال الگوریتم مرتب‌سازی انتخابی (selection sort) به طور بازگشتی پیاده‌سازی می‌شود.

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

void swap(int& a, int& b)
{
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;
}


int min_index(vector<int> list, int i)
{
  if (i == list.size() - 1)
    return i;

  int min_idx_rest = min_index(list, i + 1);
  if (list[i] < list[min_idx_rest])
    return i;
  else
    return min_idx_rest;
}

void selection_sort(vector<int>& list, int i)
{
  if (i == list.size())
    return;
  int j = min_index(list, i);
  swap(list[i], list[j]);
  selection_sort(list, i + 1);  
}

void print_list(vector<int> list, int i)
{
  if (i == list.size())
    cout << endl;
  else {
    cout << list[i] << ' ';
    print_list(list, i + 1);
  }
}

int main()
{
  vector<int> a;
  int x;
  while (cin >> x)
    a.push_back(x);
  
  selection_sort(a, 0);
  print_list(a, 0);
}
					
جستجوی دودویی

در این مثال الگوریتم جستجوی دودویی برای یافتن یک عنصر در لیستی مرتب از اعداد پیاده‌سازی شده است.

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int binary_search(vector<int> list, int from, int to, int key)
{
  if (list.size() == 0)
    return -1;
  if (from > to)
    return -1;

  int mid = (from + to) / 2;
  if (list[mid] == key)
    return mid;
  else if (list[mid] < key)
    return binary_search(list, mid + 1, to, key);
  else
    return binary_search(list, from, mid - 1, key);
}

int main()
{
  const int key = 19;

  cout << "Enter a sorted list of integers. I will look for 19 in the list! ";
  vector<int> a;
  int x;
  while (cin >> x)
    a.push_back(x);
  
  int idx = binary_search(a, 0, a.size() - 1, key);
  
  if (idx == -1)
    cout << "key not found" << endl;
  else
    cout << "key is found at index " << idx << endl;
}
					
محاسبه‌ی دنباله‌ی فیبوناچی

در این مثال اعداد دنباله‌ی فیبوناچی به طور بازگشتی و غیربازگشتی محاسبه خواهند شد. مقایسه‌ی زمان اجرای دو نوع پیاده‌سازی این تابع حاوی نکاتی جالب توجه است.

#include <iostream>
#include <ctime>
using namespace std;

long fib(long n)
{
  if (n <= 2)
    return 1;
  return fib(n - 1) + fib (n - 2);
}

long nr_fib(long n)
{
  if (n <= 2)
    return 1;
  long a = 1;
  long b = 1;
  long c;
  
  for (long i = 0; i < n - 2; i++) {
    c = a + b;
    a = b;
    b = c;
  }
  return c;
}

int main()
{
  clock_t t;
  for (int n = 1; n < 50; n++) {
    cout << "n=" << n << '\t';
    
    t = clock();
    long f = nr_fib(n);
    t = clock() - t;
    cout << "Non-Rec: " << 1000*t/CLOCKS_PER_SEC << "(ms)\t";

    t = clock();
    f = fib(n);
    t = clock() - t;
    cout << "Rec: " << 1000*t/CLOCKS_PER_SEC << "(ms)\n";
  }
}
					
مسئله سفر اسب

در این مثال، مسئله‌ی معروف سفر اسب در صفحه شطرنج با روش عقب‌گرد (backtracking) حل می‌شود.

#include <iostream>
using namespace std;

const int ROW_COUNT = 7;
const int COL_COUNT = 7;
const int POSSIBLE_MOVES = 8;

int row_delta[POSSIBLE_MOVES] = {2, 1, -1, -2, -2, -1, 1, 2};
int col_delta[POSSIBLE_MOVES] = {-1, -2, -2, -1, 1, 2, 2, 1};

int board[ROW_COUNT][COL_COUNT];

bool print_board() {
  for (int i = 0; i < ROW_COUNT; i++) {
    for (int j = 0; j < COL_COUNT; j++) {
      if (board[i][j] < 10)
        cout << ' ';
      cout << board[i][j] << ' ';
    }
    cout << endl;
  }
  cin.get();
}

bool find_tour(int move_no, int current_row, int current_col) {
  // uncomment the following two lines for debugging:
  // cout << move_no << endl;
  // print_board();
  
  if (move_no == ROW_COUNT * COL_COUNT)
    return true;
    
  for (int move = 0; move < POSSIBLE_MOVES; move++) {
    int new_row = current_row + row_delta[move];
    int new_col = current_col + col_delta[move];
    
    if (new_row < 0 || new_row >= ROW_COUNT || new_col < 0 || new_col >= COL_COUNT)
      continue;
      
    if (board[new_row][new_col] != 0)
      continue;
      
    board[new_row][new_col] = move_no + 1;
    if (find_tour(move_no + 1, new_row, new_col))
      return true;
    board[new_row][new_col] = 0;
  }
  return false;
}

void solve(int init_row, int init_col) {
  for (int row = 0; row < ROW_COUNT; row++)
    for (int col = 0; col < COL_COUNT; col++)
      board[row][col] = 0;
    
  board[init_row][init_col] = 1;
  if (find_tour(1, init_row, init_col))
    print_board();
  else
    cout << "Failed to find a tour!\n";
}

int main() {
  solve(2, 3);
}
					
مسئله هشت وزیر

در این مثال، مسئله‌ی معروف هشت وزیر در صفحه شطرنج با روش عقب‌گرد (backtracking) حل می‌شود.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

const int SIZE = 8;

int queen_col_in_row[SIZE];

bool threat(int r1, int c1, int r2, int c2) {
  return (r1 == r2 || c1 == c2 || abs(r1 - r2) == abs(c1 - c2));
}

bool safe_to_put_at(int row, int col) {
  for (int prev_row = 0; prev_row < row; prev_row++)
    if (threat(row, col, prev_row, queen_col_in_row[prev_row]))
      return false;
  return true;
}

void print_board() {
  for (int row = 0; row < SIZE; row++) {
    for (int col = 0; col < SIZE; col++)
      cout << (col == queen_col_in_row[row] ? "QQ" : "..");
    cout << endl;
  }
  cin.get();
}

bool solve(int row) {
  // uncomment the following two lines for debugging:
  // cout << row << endl;
  // print_board();

  if (row == SIZE)
    return true;
    
  for (int col = 0; col < SIZE; col++) {
    if (safe_to_put_at(row, col)) {
      queen_col_in_row[row] = col;
      if (solve(row + 1))
        return true;
      queen_col_in_row[row] = 0;
    }
  }
  return false;
}

int main() {
  for (int row = 0; row < SIZE; row++)
    queen_col_in_row[row] = -1;
  if (solve(0))
    print_board();
}
					
تمرین‌های کوتاه
 1. یک تابع «غیربازگشتی» بنویسید که با دریافت یک عدد صحیح، مجموع ارقام آن را برگرداند (مثلاً با دریافت ۳۵۱ مقدار ۹ را برگرداند). این تابع را به صورت «بازگشتی» هم بنویسید. در نوشتن این تابع از بردار یا رشته استفاده نکنید.
 2. نظیر سؤال قبل تابعی بازگشتی بنویسید که یک عدد را دریافت کرده ارقام آن را برعکس کند و برگرداند. مثلاً با دریافت ۳۵۱، عدد ۱۵۳ را برگرداند. در نوشتن این تابع از بردار یا رشته استفاده نکنید.
 3. تابعی بازگشتی بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و حاصل جمع اعداد مثبت آن را برگرداند. برای این کار تابع sum_list را که در بالا تعریف شده تغییر دهید. (در این تمرین و تمرین‌های بعدی در صورت نیاز می‌توانید برای تابع خواسته شده پارامترهای دیگری هم تعریف کنید.)
 4. تابعی بازگشتی بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و تعداد اعداد مثبت آن را برگرداند.
 5. یک رشته آینه‌ای است اگر خواندن آن از سمت چپ و راست یکسان باشد. مثلاً کلمه‌ی madam. تابعی بازگشتی به نام palindrome بنویسید که یک رشته را بگیرد و در صورتی که آینه‌ای باشد مقدار true وگرنه false برگرداند. در این مرحله فرض کنید این رشته فقط از حروف الفبا تشکیل شده است.
 6. فرض کنید در رشته‌ی مورد نظر، کاراکترهای غیرحرفی هم وجود دارند که نباید در محاسبه‌ی آینه‌ای بودن در نظر گرفته شوند. همچنین، حروف بزرگ و کوچک هم یکسان در نظر گرفته می‌شوند. با این تعریف رشته‌ی “Madam, I'm Adam” آینه‌ای محسوب می‌شود. تابع palindrome2 را به شکل بازگشتی بنویسید که با تعریف جدید آینه‌ای بودن را تعیین کند.
 7. تابعی بازگشتی بنویسید که برداری به نام a را بگیرد و حاصل عبارت a[0] - a[1] + a[2] - … ± a[n-1] را برگرداند (علامت جمله آخر براساس زوج یا فرد بودن n تعیین می‌شود).
 8. تابعی بازگشتی بنویسید که برداری به نام a را بگیرد و حاصل عبارت a[0]*a[1] + a[2]*a[3] - … + a[n-2]*a[n-1] را برگرداند (در صورتی که n زوج باشد جمله‌ی آخر فقط a[n-1] خواهد بود).
 9. تابعی بازگشتی بنویسید که برداری به نام a را بگیرد و حاصل عبارت a[0]*a[1] + a[2]/a[3] - … را برگرداند (در صورتی که n زوج باشد جمله‌ی آخر فقط a[n-1] خواهد بود).