نسخه قابل چاپ

بخش ۱۴ - لیست‌های پیوندی

در این بخش ساختمان‌داده‌ی پویای لیست پیوندی با تکنیک‌های متفاوت پیاده‌سازی می‌شود.

فهرست مثال‌ها

لیست‌های پیوندی - پیاده‌سازی غیرشیءگرا

در این مثال لست‌ پیوندی دوطرفه به صورت غیرشیءگرا پیاده‌سازی می‌شود. عناصر این لیست اعداد صحیح هستند.

#include <iostream>
using namespace std;

class Node {
public:
  Node(int d, Node *n = NULL, Node *p = NULL)
    : data(d), next(n), prev(p) {}

  int data;
  Node *next;
  Node *prev;
};

void print_list(Node *list) {
  for (Node* p = list; p != NULL; p = p->next)
    cout << p->data << ' ';
}

void rec_print_list(Node *list) {
  if (list == NULL)
    return;
  cout << list->data << ' ';
  rec_print_list(list->next); 
}

void push_front(Node*& list, int x) {
  Node *new_node = new Node(x);
  new_node->next = list;
  if (list != NULL)
    list->prev = new_node;
  list = new_node;
}

void push_back(Node *&list, int x) {
  Node *new_node = new Node(x);

  if (list != NULL) {
    Node *p = list;
    while (p->next != NULL)
      p = p->next;
  
    new_node->prev = p;
    p->next = new_node;
  } else
    list = new_node;
}

void delete_list(Node *&list) {
  Node *p = list;
  while (p != NULL) {
    Node *q = p;
    p = p->next;
    delete q;
  }
  list = NULL;
}

void rec_delete_list(Node *&list) {
  if (list == NULL)
    return;
  rec_delete_list(list->next);
  delete list;
  list = NULL;
}

int main() {
  Node *l = NULL;
  
  push_back(l, 86);
  push_front(l, 43);
  push_front(l, 12);
  
  print_list(l);
  cout << endl;

  push_back(l, 444);

  print_list(l);
  cout << endl;  

  cout << l << endl;

  delete_list(l);

  cout << l << endl;
  print_list(l);
  cout << endl;    
}
					
لیست‌های پیوندی - پیاده‌سازی در قالب کلاس

در این مثال لست‌ پیوندی دوطرفه به صورت یک کلاس پیاده‌سازی می‌شود. با وجود این که هر اشاره‌گر به Node را می‌توان به عنوان عنصر اول یک لیست پیوندی درنظر گرفت، مخفی‌سازی جزئیات پیاده‌سازی انگیزه‌ی ما برای بسته‌بندی لیست پیوندی در یک کلاس مجزا است.

#include <iostream>
using namespace std;

class Node {
public:
  Node(int d, Node *n = NULL, Node *p = NULL) 
    : data(d), next(n), prev(p) {}

  int data;
  Node *next;
  Node *prev;
};

class List {
public:
  List();
  ~List();
  void print();
  void push_front(int x);
  void push_back(int x);
  Node* head() { return _head; }
  Node* last() { return _last; }
  void clear();
private:
  Node* _head;
  Node* _last;
};

List::List() {
  _head = NULL;
  _last = NULL;
}

void List::print() {
  for (Node* p = _head; p != NULL; p = p->next)
    cout << p->data << ' ';
}

void List::push_front(int x) {
  Node *new_node = new Node(x);
  new_node->next = _head;
  if (_head != NULL)
    _head->prev = new_node;
  _head = new_node;
  if (_last == NULL)
    _last = new_node;
}

void List::push_back(int x) {
  if (_head == NULL)
    push_front(x);
  else {
    Node *new_node = new Node(x);
    new_node->prev = _last;
    _last->next = new_node;
    _last = new_node;
  }
}

List::~List() {
  clear();
}

void List::clear() {
  Node *p = _head;
  while (p != NULL) {
    Node *q = p;
    p = p->next;
    delete q;
  }
  _head = NULL;
  _last = NULL;
}

int main() {
  List l;
  
  l.push_back(86);
  l.push_front(43);
  l.push_front(12);
  
  l.print();
  cout << endl;

  int sum = 0;
  for (Node* p = l.head(); p != NULL; p = p->next)
    sum += p->data;    
  cout << sum << endl;

  l.head()->next = NULL;

  List l2;
  l2.push_back(1);
  l2.push_back(2);
  l2.push_back(3);
  l2.last()->next = l.head()->next;
}
					
چه خواهد شد ...؟
لیست پیوندی با تکرارکننده (iterator)

در مثال قبل دیدیم که دسترسی به عناصر یک لیست پیوندی از طریق دسترسی آزاد به ‌Node های آن مشکل‌ساز است. این مشکل از طریق تکرارکننده‌ها حل می‌شود. در این مثال دسترسی به عناصر لیست پیوندی از طریق تکرارکننده مهیا می‌شود

#include <iostream>
using namespace std;

class List {
private:
  class Node {
  public:
    Node(int d, Node *n = NULL, Node *p = NULL) 
      : data(d), next(n), prev(p) {}

    int data;
    Node *next;
    Node *prev;
  };

public:
  class Iterator {
  public:
    int next_element() {
      int to_be_returned = current->data;
      current = current->next;
      return to_be_returned;
    }
    bool has_more_elements() {
      return current != NULL;
    }
  private:
    Node *current;
    Iterator(Node* n) { current = n; }
    friend class List;
  };

public:
  List();
  ~List();
  void print();
  void push_front(int x);
  void push_back(int x);
  void clear();
  Iterator get_iterator() {
    return Iterator(_head);
  }
private:
  Node* _head;
  Node* _last;
};

List::List() {
  _head = NULL;
  _last = NULL;
}

void List::print() {
  for (Node* p = _head; p != NULL; p = p->next)
    cout << p->data << ' ';
}

void List::push_front(int x) {
  Node *new_node = new Node(x);
  new_node->next = _head;
  if (_head != NULL)
    _head->prev = new_node;
  _head = new_node;
  if (_last == NULL)
    _last = new_node;
}

void List::push_back(int x) {
  if (_head == NULL)
    push_front(x);
  else {
    Node *new_node = new Node(x);
    new_node->prev = _last;
    _last->next = new_node;
    _last = new_node;
  }
}

List::~List() {
  clear();
}

void List::clear() {
  Node *p = _head;
  while (p != NULL) {
    Node *q = p;
    p = p->next;
    delete q;
  }
  _head = NULL;
  _last = NULL;
}

int main() {
  List l;
  
  l.push_back(86);
  l.push_front(43);
  l.push_front(12);
  
  l.print();
  cout << endl;

  int sum = 0;
  
  List::Iterator it = l.get_iterator();
  while (it.has_more_elements())
    sum += it.next_element();
    
  cout << sum << endl;
}
					
تمرین‌های کوتاه
 1. متدی برای کلاس List بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان کلید بگیرد و برحسب این که این عدد در لیست وجود دارد یا نه مقدار درست یا نادرست برگرداند. در پیاده‌سازی این متد از حلقه استفاده کنید.
 2. متد سؤال قبل را به شکل بازگشتی بنویسید.
 3. متدی برای کلاس List بنویسید که یک لیست دیگر را بگیرد و آن را به انتهای خود اضافه کند (لیست پارامتر دست‌نخورده می‌ماند). دقت کنید که این متد باید طوری نوشته شود که به مشکل مدیریت حافظه برنخوریم.
 4. برای کلاس List::Iterator متدی اضافه کنید که یک عنصر جدید را در جایی که به آن اشاره می‌کند درج کند.
 5. برای کلاس List::Iterator متدی اضافه کنید که عنصری را که به آن اشاره می‌کند را حذف کند.
 6. متدی به نام merge برای کلاس List بنویسید که یک List دیگر را به عنوان پارامتر بگیرد و با فرض این که هر دو لیست به طور صعودی مرتب شده‌اند عناصر لیست پارامتر را در خود اضافه کند طوری که ترتیب صعودی آن حفظ شود.
 7. کلاسی به نام GeneralList (لیست کلی) تعریف کنید که عناصر آن یا عدد صحیح هستند یا لیست کلی. به عنوان مثال [2, [3, 7], 1] یک لیست کلی است که عنصر اول و سوم آن عدد صحیح و عنصر دوم آن یک لیست کلی است. یک مثال پیچیده‌تر می‌تواند این نمونه باشد: [[2, [36]], 4, [[2]], []]. کلاسی به نام Element بنویسید و دو زیرکلاس به نام‌های NumberElement و ListElement از آن مشتق کنید که متناظر با دو نوع عنصری باشند که اشاره شد. کلاس ListElement یک لیست پیوندی از اشاره‌گر به عناصر داخل خود دارد. برای کلاس Element متدی مجرد تعریف کنید که مجموع عناصر خود را برگرداند و در زیرکلاس‌های آن بدنه‌ی آن را بنویسید.
 8. تمرین قبل را به جای بردار با لیست پیوندی حل کنید.