نسخه قابل چاپ

بخش ۱۵ - الگوها (templates)

در این بخش نوشتن کلاس‌ها و توابع عمومی که با انواع متفاوتی از داده‌ها کار می‌کنند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مثال‌ها

یک الگوی ساده

در این مثال یک کلاس بسیار ساده که صرفاً یک مقدار را در خودش نگه‌می‌دارد پیاده‌سازی می‌شود. هر بار استفاده از این الگو باعث می‌شود یک کپی از آن ایجاد شود که تایپ مشخص‌شده (مثلاً int) به جای T جایگزین شده است.

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

template<typename T>
class Cell {
public:
  Cell(T d) : data(d) {}
  T get_value() const;
  void set_value(T x);
private:
  T data;
};

template<typename T>
T Cell<T>::get_value() const {
  return data;
}

template<typename T>
void Cell<T>::set_value(T x) {
  data = x;
}

int main() {
  Cell<int> a(10);
  a.set_value(12);
  cout << a.get_value() << endl;

  string s = "JJ";
  Cell<string> b(s);
  cout << b.get_value() << endl;
}
					
الگوی زوج مرتب

این الگو زوج مرتبی از دو تایپ متفاوت را ذخیره می‌کند. هدف این مثال نشان‌دادن حالتی است که یک الگو بیش از یک پارامتر تایپ دارد. تعریف کامل‌تری از این الگو در کتابخانه‌ی <utility> به نام pair موجود است.

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

template<typename U, typename V> 
class Pair {
public:
  Pair(U f, V s) : first(f), second(s) {}
  U get_first() { return first; }
  V get_second() { return second; }
private:
  U first;
  V second;
};

int main()
{
  Pair<string, double> record("gholam", 11.4);
  cout << record.get_first();
}
					
الگوهای توابع

این مثال نشان می‌دهد چگونه توابعی تعریف کنیم که با تایپ‌های مختلف کار می‌کنند. الگوی print_array برای آرایه‌هایی از تایپ‌های متفاوت قابل استفاده است.

#include <iostream>
using namespace std;

template<typename T>
void print_array(T a[], int n) {
  for (int i = 0; i < n; i++)
    cout << a[i] << ' ';
}

int main()
{
  int a[3] = {1, 3, 4};
  char c[2] = {'b', 'a'};
  
  print_array<int>(a, 3);
  print_array<char>(c, 2);  

  print_array(a, 3);
  print_array(c, 2);
}
					
پارامترهای غیرتایپ برای الگوها

می‌توان برای یک الگو، پارامترهایی غیر از تایپ نیز داشت. در این مثال، کلاسی برای پیاده‌سازی یک صف تعریف شده که عناصر را در آرایه‌ای که به طور ایستا تخصیص یافته نگهداری می‌کند. اندازه‌ی این آرایه در زمان کامپایل و به عنوان پارامتر الگو مشخص می‌شود. این روش اصلاً به عنوان روشی برای داشتن صف‌هایی با طول متفاوت مناسب نیست و صرفاً به عنوان مثالی برای پارامترهای غیرتایپ برای الگوها ذکر شده است. در صورت نیاز، توصیه می‌شود از روش تخصیص حافظه‌ی پویا که در بخش ۱۳ در قالب مثال stack بیان شد استفاده کنید.

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstdlib>
using namespace std;

class queue_operation_exception {};

template<typename T, int S> class queue {
public:
  queue() { count = 0; }
  void enqueue(T x);
  T dequeue();
  int size() const { return elements.size(); }
private:
  T elements[S];
  int count;
};

template<class T, int S>
void queue<T, S>::enqueue(T x)
{
  if (count >= sizeof(elements))
    throw queue_operation_exception();
  elements[count++] = x;
}

template<class T, int S>
T queue<T, S>::dequeue() 
{
  if (count == 0)
    throw queue_operation_exception();
  T result = elements[0];
  for (int i = 1; i < count; i++)
    elements[i-1] = elements[i];
  count--;
  return result;
}

int main() {
  queue<int, 10> q;
  q.enqueue(10);
  q.enqueue(20);
  cout << q.dequeue() << endl;

  queue<string, 8> p;
  p.enqueue("salaam");
  p.enqueue("chetori?");
  cout << p.dequeue() << endl;  
}
					
الگوی لیست پیوندی

در ای مثال لیست پیوندی که در بخش قبل نوشته شد در قالب الگو پیاده‌سازی می‌شود.

#include <iostream>
using namespace std;

template<typename T>
class List {
private:
  class Node {
  public:
    Node(T d, Node *n = NULL, Node *p = NULL) 
      : data(d), next(n), prev(p) {}

    T data;
    Node *next;
    Node *prev;
  };

public:
  class Iterator {
  public:
    T next_element() { 
      T to_be_returned = current->data;
      current = current->next;
      return to_be_returned;
    }
    bool has_more_elements() {
      return current != NULL;
    }
  private:
    Node *current;
    Iterator(Node* n) { current = n; }
    friend class List;
  };

public:
  List();
  ~List();
  void print();
  void push_front(T x);
  void push_back(T x);
  Iterator get_iterator() {
    return Iterator(_head);
  }
private:
  Node* _head;
  Node* _last;
};

template<typename T>
List<T>::List() {
  _head = NULL;
  _last = NULL;
}

template<typename T>
void List<T>::print() {
  for (Node* p = _head; p != NULL; p = p->next) {
    cout << p->data << ' ';
  }
}

template<typename T>
void List<T>::push_front(T x) {
  Node *new_node = new Node(x);
  new_node->next = _head;
  if (_head != NULL)
    _head->prev = new_node;
  _head = new_node;
  if (_last == NULL)
    _last = new_node;
}

template<typename T>
void List<T>::push_back(T x) {
  if (_head == NULL)
    push_front(x);
  else {
    Node *new_node = new Node(x);
    new_node->prev = _last;
    _last->next = new_node;
    _last = new_node;
  }
}

template<typename T>
List<T>::~List() {
  Node *p = _head;
  while (p != NULL) {
    Node *q = p;
    p = p->next;
    delete q;
  }
  _head = NULL;
}

int main() {
  List<int> l;
  
  l.push_back(86);
  l.push_front(43);
  l.push_front(12);
  
  l.print();
  cout << endl;

  int sum = 0;
  
  List<int>::Iterator it = l.get_iterator();
  while (it.has_more_elements())
    sum += it.next_element();
    
  cout << sum << endl;
}
					
تمرین‌های کوتاه
 1. آخرین نسخه از کلاس stack را که در بخش ۱۳ تعریف شد را به شکل الگو تعریف کنید.
 2. در یک برنامه قرار است با لیستی از رشته‌ها کار کنیم و لازم داریم متدی به نام remove_last به آن اضافه کنیم که عنصر آخر آن را حذف کند. فرض کنید امکان تغییر کلاس List را نداریم و به همین دلیل مجبور به تعریف زیرکلاسی از آن هستیم. این زیرکلاس را در قالب الگویی به نام MyList تعریف کنید و متد مربوطه را به آن اضافه کنید. دقت کنید که MyList خودش یک الگو است.
 3. فرض کنید در سؤال قبل متد remove_last عنصر آخر را فقط در حالتی حذف می‌کند که کاراکتر اول آن یک حرف کوچک انگلیسی باشد. آیا در این حالت هم MyList می‌تواند یک الگو تعریف شود؟ اگر نه، چگونه آن را از کلاس List مشتق می‌کنیم؟